Privacy Policy


 • Sự chấp nhận của bạn
  1. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập trang web HayMod.top hoặc bất kỳ sản phẩm, phần mềm, nguồn cấp dữ liệu và dịch vụ nào của HayMod.top được cung cấp cho bạn trên, từ hoặc thông qua trang web HayMod.top, bạn biểu thị sự đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.
  2. Dịch vụ này được HayMod.top cung cấp trên cơ sở "NHƯ VẬY" và "NHƯ SAILN CÓ" và HayMod.top có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng Dịch vụ, theo quyết định riêng của mình bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những sửa đổi như vậy. HayMod.top sẽ và không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.
 • Dịch vụ
  1. Các Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng Dịch vụ, kể cả người dùng cũng là người đóng góp Nội dung trên Dịch vụ. "Nội dung" bao gồm văn bản, phần mềm, tập lệnh, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video, kết hợp nghe nhìn, tính năng tương tác và các tài liệu khác mà bạn có thể xem, truy cập hoặc đóng góp cho Dịch vụ. Dịch vụ bao gồm tất cả các khía cạnh của HayMod.top, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các sản phẩm, phần mềm và dịch vụ được cung cấp qua trang web HayMod.top.
  2. Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không được sở hữu hoặc kiểm soát bởi HayMod.top. HayMod.top không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Ngoài ra, HayMod.top sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn giải tỏa HayMod.top khỏi mọi và mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.
  3. Theo đó, chúng tôi khuyến khích bạn nên biết khi bạn rời khỏi Dịch vụ và đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web khác mà bạn truy cập.
 • Sử dụng chung các quyền và hạn chế dịch vụ
  HayMod.top qua đây cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ như được quy định trong các Điều khoản dịch vụ này, với điều kiện:
  1. Bạn đồng ý không phân phối trong bất kỳ phương tiện nào bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Nội dung mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của HayMod.top.
  2. Bạn đồng ý không thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của Dịch vụ.
  3. Bạn đồng ý không truy cập Nội dung thông qua bất kỳ công nghệ hoặc phương tiện nào khác ngoài trang tải xuống của chính Dịch vụ hoặc các phương tiện được ủy quyền rõ ràng khác mà HayMod.top có thể chỉ định.
  4. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào trừ khi bạn có được sự chấp thuận trước bằng văn bản của HayMod.top.
  5. Bạn đồng ý không sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, "rô bốt", "trình thu thập dữ liệu" hoặc "trình đọc ngoại tuyến" truy cập Dịch vụ theo cách gửi thêm tin nhắn yêu cầu đến các máy chủ HayMod.top theo cách nhất định khoảng thời gian hơn con người có thể sản xuất hợp lý trong cùng thời kỳ bằng cách sử dụng trình duyệt web trực tuyến thông thường. Mặc dù đã nói ở trên, HayMod.top cấp cho người vận hành công cụ tìm kiếm công cộng quyền sử dụng trình thu thập dữ liệu để sao chép tài liệu từ trang web cho mục đích duy nhất và chỉ trong phạm vi cần thiết để tạo các chỉ mục có thể tìm kiếm công khai của tài liệu, nhưng không lưu trữ hoặc lưu trữ vật liệu như vậy. HayMod.top có quyền thu hồi các ngoại lệ này nói chung hoặc trong các trường hợp cụ thể. Bạn đồng ý không thu thập hoặc thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm tên tài khoản, từ Dịch vụ, cũng như không sử dụng các hệ thống liên lạc do Dịch vụ cung cấp (ví dụ: nhận xét, email) cho bất kỳ mục đích thương mại nào. Bạn đồng ý không thu hút, vì mục đích thương mại, bất kỳ người dùng Dịch vụ nào liên quan đến Nội dung của họ.
  6. Bạn đồng ý không tạo bài đăng, xuất bản hoặc phân phối nội dung cho HayMod.top dưới bất kỳ hình thức nào, theo quyết định riêng của HayMod.top, được xác định là thương mại, bất hợp pháp, gây khó chịu hoặc có thể gây hại cho người khác.
  7. Khi bạn sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành.
  8. HayMod.top có quyền ngừng mọi khía cạnh của Dịch vụ bất cứ lúc nào.
 • Việc sử dụng nội dung của bạn
  Ngoài các hạn chế chung ở trên, các hạn chế và điều kiện sau đây áp dụng cụ thể cho việc sử dụng Nội dung của bạn.
  1. Tất cả tên thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ được sử dụng trong Dịch vụ này xác định HayMod.top hoặc bên thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ của họ là nhãn hiệu độc quyền của HayMod.top và / hoặc các bên thứ ba có liên quan. Không có nội dung nào trong Dịch vụ này được coi là trao cho bất kỳ người nào bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào trên một phần của HayMod.top hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến bất kỳ hình ảnh, logo hoặc tên nào như vậy.
  2. Nội dung được cung cấp cho bạn NHƯ VẬY. Bạn chỉ có thể truy cập Nội dung cho thông tin và sử dụng cá nhân của mình theo dự định thông qua chức năng được cung cấp của Dịch vụ và như được cho phép theo Điều khoản dịch vụ này. Bạn sẽ không tải xuống bất kỳ Nội dung nào trừ khi bạn thấy "tải xuống" hoặc liên kết tương tự được hiển thị bởi HayMod.top trên Dịch vụ cho Nội dung đó. Bạn không được sao chép, sao chép, phân phối, truyền, phát, hiển thị, bán, cấp phép hoặc khai thác bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của HayMod.top hoặc người cấp phép Nội dung tương ứng. HayMod.top và người cấp phép của nó bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng và cho Dịch vụ và Nội dung.
  3. Bạn đồng ý không phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ hoặc các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung trong đó.
  4. Bạn hiểu rằng khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ được tiếp xúc với Nội dung từ nhiều nguồn khác nhau và HayMod.top không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hữu ích, an toàn hoặc quyền sở hữu trí tuệ của hoặc liên quan đến Nội dung đó. Bạn cũng hiểu và thừa nhận rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung không chính xác, gây khó chịu, không đứng đắn hoặc phản đối, và bạn đồng ý từ bỏ, và từ đây, từ bỏ mọi quyền hoặc biện pháp pháp lý hoặc công bằng mà bạn có hoặc có thể chống lại HayMod.top với sự tôn trọng và trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, đồng ý bồi thường và giữ HayMod.top vô hại, chủ sở hữu, nhà điều hành, chi nhánh, người cấp phép và người được cấp phép trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép về mọi vấn đề liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ.